NPACK

නට් කිරි කුඩු බහාලුම වැසීම සඳහා නයිට්‍රජන් වායුව සහිත ස්වයංක්‍රීය කැප් සීලර් සහිත රික්ත නාවික යන්ත්‍රය

නිවස »  නිෂ්පාදන »  ආවරණ යන්ත්රය »  නට් කිරි කුඩු බහාලුම වැසීම සඳහා නයිට්‍රජන් වායුව සහිත ස්වයංක්‍රීය කැප් සීලර් සහිත රික්ත නාවික යන්ත්‍රය

නට් කිරි කුඩු බහාලුම වැසීම සඳහා නයිට්‍රජන් වායුව සහිත ස්වයංක්‍රීය කැප් සීලර් සහිත රික්ත නාවික යන්ත්‍රය

විස්තර


This product is suitable for all kinds of tinplate cans, aluminum cans, plastic cans and circular specifications cans vacuum first, then fill nitrogen, finally the sealing.

Quality is reliable, easyto operate and lighter, it is food, beverage, pharmaceutical and other industries essential ideal equipment.

This machine is with two pairs (four), single roll seam sealing round inflatable head automatic vacuum sealing device. Specifically for tinned,aluminum cans of a variety of system size round shaped empty cans, paper cans cover or end real purposes. And has the seal on the tank while the vacuum suction function,

add sufficient nitrogen. To a machine. Milk and other food to be particularly suitable for encapsulating nitrogen gas filling. By replacing the corresponding pressure head molds can form parts with different specifications can be sealed circular cans. Application scope is wide, adjust the easy to operate, use and reliable.

vacuum seamer machine with nitrogen gas flushing automatic capper sealer for closing Nut milk powder container1

How the vacuum canned food process for gas&air exhausting process:

In canning process vacuum is needed to provide a strong closure.Just adding nitrogen won't make much difference. You'd have to find some way to suck out the normal-ratio air out at the same time, or there would still be plenty of oxygen in there.

Vacuum is a measure of the extent to which air has been eliminated from the container. The amount of air that is left in the container after filling and the amount of vacuum are closely interrelated.

vacuum seamer machine with nitrogen gas flushing automatic capper sealer for closing Nut milk powder container2

A strong vacuum provides the following benefits:

►It reduces stress to the can and its seams during thermal processing.
►It maintains the can ends or jar lids in a concave position giving a visual indication to the conditions of the container.
►It reduces the quantity of oxygen in the container. Fats are not going rancid, the food maintains its quality longer.
In food containers a vacuum is produced by the following methods:
Exhausting is allowing air or similar gases to escape from the food. In a sealed container oxygen is undesirable, whether it is released from food cells or is present in the form of entrapped air. Oxygen may react with the food and the interior of the can and affect the quality and nutritive value of the canned food. Other gasses, for example, carbon dioxide, should also be exhausted as much as possible. They may place undue strain on the container during the heat process as they will expand. This will be more of a concern in metal cans, where the gases will be hermetically trapped and have no means to escape.

vacuum seamer machine with nitrogen gas flushing automatic capper sealer for closing Nut milk powder container3

Thermal Exhaust - This is a typical home production method.
Cans: contents of the container are heated to 170° F, 77° C, prior to sealing the container. As the contents contract during the cooling step, a vacuum is produced inside.
Jars: The same effect is produced by filling jars with hot food, and adding boiling water, broth, syrup or brine to the container.
Air bubbles may be trapped inside the jar and will raise to the top during processing, increasing headspace. This may adversely affect the closure of the jar. Run a plastic utensil (knife, spatula) around the jar, moving it up and down, so that any trapped air is released.
In commercial applications exhausting is accomplished by:
Steam Displacement - Steam is introduced into the headspace where it forces air out. When the container cools down, the steam condenses and a vacuum is produced. Filled with food, open containers are passed through an 'exhaust box' in which steam is used to expand the food by heat and expel air and other gasses.
Mechanical - A commercial method. A portion of the air in the container headspace is removed with a pump. Regardless of the exhausting method used, the container must be immediately sealed while it is still hot.

►NOTE After exhausting the metal cans should be processed at once, while still hot. Cans are never sealed cold.

Why Nitrogen needed during food canned&packaging process:

vacuum seamer machine with nitrogen gas flushing automatic capper sealer for closing Nut milk powder container4

The most effective way to prevent oxygen damage is to remove and replace the oxygen with an inert gas. All those clear cello-packs of potato or corn chips, pretzels or popcorn that display their contents of salt and greasy calories so effectively on supermarket shelves are inflated with nitrogen gas. Punch a small hole in one and squeeze the gas inside onto a burning match. The flame will go out.

Nitrogen has long been used in the food packaging industry to help preserve the freshness, integrity, and quality of the delivered product. Food packaging types include: bags, bottles, cans, boxes, plastic or cardboard containers.

Manufacturers often use a Nitrogen gas purge to displace oxygen from the package before sealing it closed. The presence of oxygen introduces moisture which can deteriorate the food quality. Using Nitrogen to purge food packaging of oxygen is a safe practice widely used throughout the food industry.

Another reason that Nitrogen is often used for food packaging is to provide a pressurized atmosphere that prevents package collapse. Using N2 gas in this way helps ensure that more delicate foods, such as chips and crackers, won't get crushed in the bags where they're stored.

Drawing of vacuum seaming equipment with nitrogen gas flushing

vacuum seamer machine with nitrogen gas flushing automatic capper sealer for closing Nut milk powder container5

THE PERFORMANCE CHARACTERISTICS 0F vacuum canning equipment model NPACK-44AA

1 the machine cover and main parts adopt SUS304 stainless steel production;

2. the vaouum system of seal materials are silica gel;

3. Tank lid from spreading devioe: when the body enters to the corresponding

Rationing tank cover,no tanks, no oover;

4. this machine automation control, using the panasonic brand of programmable

controller, parameters can be set on the touch screen;

5. all pneumatic components and solenoid valve adopt Taiwan's"guest" brand;

6.with high precision digital display pressure sensor detection of vacuum pressure;

7. Vacuum with German vacuum pump;

8. the whole process are conducted in a sealed interior.

Basic parameter of model YX-44AA cans sealing machine

vacuum seamer machine with nitrogen gas flushing automatic capper sealer for closing Nut milk powder container9

Size:1950×800×1800
Weight:750kg
Supply power : AC380V 50Hz 4kW
Power:13A
Canning speed:7.5cans per min
Cans height:100~190mm
Cans diameter:99~127mm
Air compressor: ≥0.6MPa
Air comsumption: 150L/min
Nitrogen gas pressure:≥0.4MPa
Nitrogen consumption:50L/min
Noise: ≤ 80dB Vacuum power:-0.09Mpa
Nitrogen Gas residue:less than 3%(International Standard)
Powder waste every can:3g or below

Configuration of model NPACK-44AA vacuum seaming equipment:

vacuum seamer machine with nitrogen gas flushing automatic capper sealer for closing Nut milk powder container10

නමසංරචකවෙළඳ නාමයරට
vacuum canning machine

model NPACK-44AA

HMI MCGS
 පීඑල්සී Panasonic ජපානය
Photoelectric sensor Panasonic ජපානය
pressure sensor Panasonic ජපානය
Switch Power Ming Wellතායිවානය
රිලේ ඔම්රොන් ජපානය
සිලින්ඩරය AirTac තායිවානය
Selenoid AirTac තායිවානය
Contactor Zhengtaiචීනය
Canning motor චීනය
Conveyor Motor චීනය
Vacuum MOtor Haokaodo Deutschland
Stainless steel SS304 Baosteelචීනය
Filterචීනය
Vacuum valve HaokaidoGermany
conveyor belt and guide bar Shanghai Baosteel චීනය
Bracket

Canning samples after vacuum-seaming

Wooden case packing for cans sealing equipment with gas flushing function model  NPACK-44AA

සහතිකය: for all the machine, it claims one year for guarantee.(Excluded from the warranty are problems due to accidents, misuse , misapplication, storage damage, negligence, or modification to the Equipment or its components.

පහසු බ්‍රෝකන් අමතර කොටස ඇපකරයේ ඇතුළත් නොවේ)
ස්ථාපනය: after the machine arrive your factory,if you need,our technician will go to your place to install and test the machine and also training your worker to operating the machine (The time of train depend on you worker).

The expenses (air ticket ,food , hotel,the travelling fee on your country) should be on your account and you need paid for the technician USD50 per day. also you can go to our factory to do training.

සේවයෙන් පසු: ඔබට යන්ත්‍රය තුළ ගැටලුව ඇති වුවහොත්, අපගේ කාර්මිකයා හැකි ඉක්මනින් යන්ත්‍රය සවි කිරීම සඳහා ඔබේ ස්ථානයට යයි.


 

ආශ්රිත නිෂ්පාදන